طنین تنهایی تو -طنین تاریکی من
 
قالب وبلاگ
 

عجیب دلم هوایت را می کند .

بهانه ات را می گیرد .حتی برای رد پای تو که آهسته می آیی نگاهی می کنی و می روی .

باورم نمی شد چنین دلبسته ات شوم.

دلبسته که نه .

شاید باندازه ی  دلتنگی هایم به تو وابسته باشم...

[ سه شنبه یازدهم شهریور 1393 ] [ 21:24 ] [ آسمان...!!! ]
 

 

٬ﺧﻴﻠﻲ

 

٬ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ...
ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ...
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ...
ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ
ﻓﺮﻕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺖ
ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻭﻟﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩﺩﺍﺭﺩ...

ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ...
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ...
ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ
ﻓﺮﻕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺖ
ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻭﻟﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ

 

[ سه شنبه دهم تیر 1393 ] [ 10:2 ] [ آسمان...!!! ]

 

 

فــقــر، چیزی را "نداشتن" است
ولــی آن چیز
پــول نیست
طـلا و غـذا نیست
فــقــر، گرسنگی نیست
فــقــر همان گرد و خــاکی است که بر کـتـابهای فروش نرفته کتابفروشی می‌نشیند
فــقــر، پوست مـوزی است که از پـنـجره یک اتومبیل به خـیـابان انداخته می‌شود
فــقــر، شب را "بی غـذا" سرکردن نیست
فــقــر، روز را "بی انـدیـشـه" به سر بردن است.

«بمناسبت 2تیر، سالروز تولد صمد بهرنگی»

 

[ دوشنبه دوم تیر 1393 ] [ 0:47 ] [ آسمان...!!! ]

 

ﺭﻭﺯﻫﺎﯾـــﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ

ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﺯﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥﺷﺎﻥ

ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾــﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾــﻢ ﮐﻪ ﻧﻤــﯽﺩﺍﻧﯽ ﺩﺭﺩﺕ ﭼﯿﺴﺖ!

ﺍﻣــﺎ ﺑﯽﻗــﺮﺍﺭﯼ ﺍﻣـــﺎنت ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ

ﺭﻭﺯﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻧﮑــﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻬــﺎﻡﺍﻧﺪ

ﺭﻭﺯﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﮔـﺮﯾـﺰﺍﻧــﯽ

ﻫﻢ ﺗﻨﻬــﺎﯾﯽﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯽﺩﻫـﺪ.

ﺭﻭﺯﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔــﯽ ﺍﺯ ﮐﻨــﺎﺭﺷــﺎﻥ ﮔــﺬﺷﺖ !

ﺍﻧﮕــﺎﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘــﻪ ﯾﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻧــﺪ

ﻭ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ِ ﺗﻮ ﻧــﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ!

ﻓﻘـﻂ ﺑــﺎﯾــﺪ ﺟﺎﯾــﯽ ﻧﺸﺎﻧــﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﮔــﺬﺍﺷﺖ

ﻣﺜــﻼ ﭼﻨــﺪ ﻋـﻼﻣﺖ ِ ﺳــﻮﺍﻝ، ﮔﻮﺷــﻪ ﯼ ﺗﻘﻮﯾـــﻢ -

ﻭ ﻟﺤﻈــﻪﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐــﺮﺩ ﺑــﺮﺍﯼ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺷﺎﻥ

ﺭﻭﺯﻫــﺎﯼِ ﮔُﻨــﮓ ﻭ . . .

 

 

[ پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 ] [ 23:45 ] [ آسمان...!!! ]
 

 

 

تنها بودن قدرت می خواهد و

این قدرت را کسی به من داد که روزی

به من می گفت

هرگز تنهایت نمی گذارم


مرد تنها

 

[ پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 ] [ 12:25 ] [ آسمان...!!! ]
 

 

دلتنگي پيچيده نيست

يك دل...

يك آسمان...

يك بغض...

و آرزوهاي ترك خورده...!

.

.

.

.

.

.

.

.

به همين سادگي!

تصمیم گرفتم  آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود

ولی افسوس

.

.

.

.

.

.

فراموشـــ شدمـــــ

[ شنبه هفدهم خرداد 1393 ] [ 0:43 ] [ آسمان...!!! ]
خلوتم را بهم بزن!!!

 

 

 

شیرینش کن!!!

[ دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 ] [ 15:30 ] [ آسمان...!!! ]
 

 

همـین که هســتی
همـین که لابــلای کلمــاتم
نَفَـــس میکــشی, راه میـــروی
در آغوشــم میگـــیری...
همــین که پنــاه واژه هایــم شده ای
همــین که سایــه ات هسـت
همــین که کلمــــاتـم از بی "تــــو" یـی
یتــیـم نشــده اند
کافـی‌ست بــرای یک عمــر آرامــش...
بــــــــــاش!
حتی همـــین قـــدر دور!

 

[ شنبه دهم خرداد 1393 ] [ 23:16 ] [ آسمان...!!! ]
 

 

بر شانه هایت

بگذار پروانه ای باشم

از ناشناس ترین دیار!!!!

نوشته شده در یکشنبه سی و یکم مرداد 1389

[ شنبه دهم خرداد 1393 ] [ 12:1 ] [ آسمان...!!! ]

 

بعضیا دوستیشون مث قرص میمونه...

 

هر 8 ساعت یه نفر...

شکستنی ها شکست...

 

هرطور مایلید حمل کنید...(!):(

گاهی وقتا ویـــسکی کنارته...

 

سیگارم جلوته...

 

ولی نه پیک میزنی...نه پک...

 

فقط به تنهاییات نگاه میکنی و لبخند میزنی

چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 21:12 |- جواد -| CM

 

[ شنبه دهم خرداد 1393 ] [ 11:56 ] [ آسمان...!!! ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

باز هم می گویم :
خاک تپید
هوا موجی زد
علفها ریزش رویا را در چشمانم شنیدند
میان دو دست تمنایم روییدی
در من تراویدی.
اهنگ تاریک اندامت را شنیدم
نه صدایم
نه روشنی
طنین تنهایی تو هستم

طنین تاریکی تو
امکانات وب